OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

1. Informacje ogólne

Użytkownikom naszego serwisu zapewniamy ochronę i poszanowanie ich prywatności. Wszelkie dane, które otrzymujemy w ramach kontaktów z użytkownikami serwisu poprzez formularz podlegają ochronie zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Każdy użytkownik ma prawo żądać wprowadzenia zmiany lub usunięcia uprzednio udostępnionych nam danych osobowych wysyłając wiadomość korzystając z formularza kontaktowego.

Informujemy, iż w praktyce stosujemy Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO). Jako Firma, dbająca o utrzymanie wysokich standardów w zakresie ochrony danych osobowych naszych Klientów, Kontrahentów oraz Użytkowników naszego serwisu poniżej przekazujemy istotne informacje dotyczące przetwarzania Państwa danych osobowych, których jesteśmy Administratorem.

Dbając o bezpieczeństwo powierzonych nam danych osobowych, zostały opracowane i wdrożone do stosowania wewnętrzne procedury, które mają zapobiec udostępnieniu danych osobom nieupoważnionym. Dokumentacja ta podlega cyklicznemu przeglądowi pod kątem zgodności z RODO, ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych, a także innymi aktami prawnymi.

2. Administrator danych Osobowych

Administratorem danych osobowych jest STALWART MANACUS Anna Podlaska, z siedzibą przy ul. Mieszczańskiej 27/66, 50-201 Wrocław. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować w sprawach związanych z ochroną danych osobowych, korzystając z formularza kontaktowego (z dopiskiem IOD).

3. Źródła pozyskania danych osobowych

Dane, których jesteśmy administratorem zostały pozyskane bezpośrednio od Państwa, poprzez formularz kontaktowy zamieszczony na stronie www.stalwart-manacus.pl, przekazane w trakcie rozmowy telefonicznej lub korespondencji mailowej w procesie rekrutacyjnym (Kandydaci do pracy), przekazane w procesie ofertowania /negocjacji umów na świadczenie oferowanych przez nas usług (Klienci / Kontrahenci), jak również w procesie wyboru / nawiązania współpracy z Podmiotami dostarczającymi usługi dla STALWART MANACUS.

Dane osobowe mogą być również przekazane nam w drodze umowy powierzenia przez Administratora danych w celu realizacji przez STALWART MANACUS zlecenia usługi rekrutacyjnej.

4. Państwa dane osobowe mogą być przetwarzane w celu:

a. realizacji usługi rekrutacyjnej,
b. realizacji usług doradztwa personalnego,
c. weryfikacji Kontrahentów w publicznych rejestrach,
d. prowadzenia korespondencji,
e. przedstawienia oferty STALWART MANACUS,
f. podjęcia działań zmierzających do zawarcia umowy,
g. realizacji umowy,
h. marketingu produktów i usług oferowanych przez Administratora,
i. obsługi księgowej (np. wystawianie rachunków za wykonane usługi może wiązać się z przetwarzaniem danych osobowych, itd.),
j. dochodzenia roszczeń z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej,
k. obsługi reklamacji,
l. prowadzenia analiz statystycznych,
m. przechowywania dla celów archiwalnych,
n. inne działania, na które zostanie pozyskana Państwa, dobrowolna zgoda.

5. Zakres przetwarzanych danych osobowych

Dane Użytkowników serwisu / Kandydatów do pracy będą przetwarzane w zakresie:
NFORMACJE OGÓLNE
- imię i nazwisko, miejsce zamieszkania, województwo, telefon, e-mail, płeć, data urodzenia (rok, miesiąc, dzień), wysokość obecnych zarobków, oczekiwania finansowe, wykształcenie: a)wyższe: profil inżynieryjny / ekonomiczny / humanistyczny, b)średnie: profil techniczny / humanistyczny / ekonomiczny, c)zawodowe: profil zawodowy.
CV
• SZKOŁY - nazwa szkoły / data rozpoczęcia i data ukończenia,
• DOŚWIADCZENIE - miejsce pracy / data rozpoczęcia i data zakończenia, - stanowisko, - zakres obowiązków,
• ZATRUDNIENIE - branża, - miejsce strukturze,
• ZNAJOMOŚĆ JĘZYKÓW - język, - poziom: podstawowy / średni / zaawansowany,
• KURSY I SZKOLENIA Kurs / szkolenie - znajomość programów, - program.

Podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne do wzięcia udziału w procesie rekrutacyjnym.

Dane Klientów / Kontrahentów / Dostawców usług realizowanych dla STALWART MANACUS będą przetwarzane w zakresie danych identyfikacyjnych, danych teleadresowych, nazwy firmy, NIP, REGON, PESEL, nr rachunku bankowego, danych identyfikacyjnych wskazanych przez Państwa pracowników / przedstawicieli, historii rozliczeń, danych dotyczących zawartej umowy i historii zrealizowanych usług. Podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne do zawarcia umowy i realizacji współpracy pomiędzy Administratorem, a Dostawcą / Odbiorcą usługi.

6. Podstawy przetwarzania danych osobowych

Podstawą przetwarzania Państwa danych osobowych może być:
a. zawarta umowa w zakresie świadczenia usług,
b. zawarta zgodnie z art. 28 ust. 3 RODO umowa powierzenia danych, na mocy której STALWART MANACUS jako pomiot przetwarzający, będzie realizować w imieniu Administratora Danych usługę rekrutacyjną w zakresie i w sposób wynikający z umowy z Administratorem Danych,
c. dobrowolnie wyrażona zgoda, którą można cofnąć w każdym czasie. Wyrażenie zgody jest dobrowolne, jednakże brak zgody uniemożliwi STALWART MANACUS przedstawienie Państwu informacji dotyczących np. oferty rekrutacyjnej.

Państwa dane osobowe przetwarzane na podstawie umowy (pkt 6 a-b), będą przetwarzane przez okres konieczny do realizacji tejże umowy, a po jej zakończeniu przez okres wymagany przepisami prawa.

Dane osobowe przetwarzane na podstawie zgody (pkt 6c) będą przetwarzane do czasu jej cofnięcia.

7. Prawa osób, których dane dotyczą

Jako Administrator Danych Osobowych, STALWART MANACUS zapewnia prawo do:
a. żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
b. wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania;
c. przenoszenia danych;
d. wniesienia skargi do organu nadzorczego (tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych);
e. cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.

8. Udostępnianie danych osobowych

Dane osobowe mogą być przekazywane głównie podmiotom zewnętrznym dostarczającym i wspierającym systemy teleinformatyczne STALWART MANACUS, dostawcom usług prawnych, doradczych, audytowych czy rachunkowych. Podmioty te będą przetwarzać Państwa dane jedynie na nasze zlecenie, na podstawie niezbędnych umów powierzenia przetwarzania danych oraz przy zapewnieniu przez te podmioty odpowiednich środków w celu ochrony danych. STALWART MANACUS nie przekazuje Państwa danych poza obszar Unii Europejskiej.

9. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji

Państwa dane osobowe będą przetwarzane w systemach informatycznych. Może to skutkować automatycznym przetwarzaniem danych osobowych.

10. Informacje końcowe

W Serwisie www.stalwart-manacus.pl mogą pojawiać się linki do innych stron internetowych. Takie strony internetowe działają niezależnie od Serwisu i nie są w żaden sposób nadzorowane przez Serwis www.stalwart-manacus.pl. Strony te mogą posiadać własne polityki dotyczące prywatności oraz regulaminy, z którymi zalecamy się zapoznać.

STALWART MANACUS zastrzega sobie prawo do zmian w polityce ochrony prywatności serwisu, na które może wpłynąć rozwój technologii internetowej, ewentualne zmiany prawa w zakresie ochrony danych osobowych oraz rozwój naszego serwisu internetowego. O wszelkich zmianach będziemy informować w sposób widoczny i zrozumiały.

Cieszy nas fakt, że znaleźli Państwo czas dla Stalwart Manacus. Pozostajemy do Państwa dyspozycji.

Stalwart Manacus

Wrocław, Polska

ul. Mieszczańska 27/66, 50-201

Telefon: +48 509 660 343

Warszawa, Polska

ul. Lindleya 16, 02-013

Telefon: +48 731 791 947

Londyn, Anglia

Unit 13 The Redlands Business Centre, Coulsdon CR5 2HT
Telefon: +44 (0)208 763 9847