1. Informacje ogólne.

Użytkownikom naszego serwisu (www.stalwart-manacus.pl) zapewniamy ochronę i poszanowanie ich prywatności. Wszelkie dane, które otrzymujemy w ramach kontaktów z użytkownikami serwisu podlegają ochronie zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Każdy użytkownik ma prawo żądać wprowadzenia zmiany lub usunięcia uprzednio udostępnionych nam danych osobowych wysyłając wiadomość korzystając z formularza kontaktowego.

Informujemy, iż w praktyce stosujemy Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO). Jako Spółka, dbająca o utrzymanie wysokich standardów w zakresie ochrony danych osobowych naszych Klientów, Kontrahentów oraz Użytkowników naszego serwisu poniżej przekazujemy istotne informacje dotyczące przetwarzania Państwa danych osobowych, których jesteśmy Administratorem.

Dbając o bezpieczeństwo powierzonych nam danych osobowych, zostały opracowane i wdrożone do stosowania wewnętrzne procedury, które mają zapobiec udostępnieniu danych osobom nieupoważnionym. Dokumentacja ta podlega cyklicznemu przeglądowi pod kątem zgodności z RODO, ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych, a także innymi aktami prawnymi.

2. Kto jest Administratorem Państwa danych?

Administratorem danych osobowych jest STALWART MANACUS Anna Podlaska Anna Hałubiec s.c., (wcześniejsza nazwa STALWART MANACUS Anna Podlaska) z siedzibą przy ul. Mieszczańska 27/66, 50-201 Wrocław, NIP 8982263655, określana dalej jako STALWART MANACUS lub Spółka. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować w sprawach związanych z ochroną danych osobowych wysyłając wiadomość korzystając z formularza kontaktowego (z dopiskiem IOD).

3. Skąd dane zostały pozyskane?

Dane, których jesteśmy administratorem zostały pozyskane bezpośrednio od Państwa, poprzez formularz kontaktowy zamieszczony na stronie www.stalwart-manacus.pl , przekazane w trakcie rozmowy telefonicznej lub korespondencji mailowej w procesie rekrutacyjnym (Kandydaci do pracy), przekazane w procesie ofertowania /negocjacji umów na świadczenie oferowanych przez nas usług (Klienci / Kontrahenci), jak również w procesie wyboru / nawiązania współpracy z Podmiotami dostarczającymi usługi dla STALWART MANACUS.

4. W jakim zakresie STALWART MANACUS przetwarza dane

W zależności od celu, w jakim zostały pozyskane, Państwa dane osobowe jako:

a. Dane Użytkowników serwisu / Kandydatów do pracy (w związku ze świadczoną przez Stalwart Manacus usługą rekrutacyjną): Dane osobowe będą przetwarzane w zakresie, w jakim dobrowolnie osoby, których dane dotyczą udostępnią nam swoje dane.

Mogą to być następujące kategorie danych osobowych: imię i nazwisko, miejsce zamieszkania, województwo, telefon, e-mail, płeć, data urodzenia (rok, miesiąc, dzień), wysokość obecnych zarobków, oczekiwania finansowe, wykształcenie.

Dodatkowe informacje zawarte w formularzach CV, takie jak:

 • SZKOŁY - nazwa szkoły / data rozpoczęcia i data ukończenia,
 • DOŚWIADCZENIE - miejsce pracy / data rozpoczęcia i data zakończenia, - stanowisko, - zakres obowiązków,
 • ZATRUDNIENIE - branża, - miejsce strukturze,
 • ZNAJOMOŚĆ JĘZYKÓW - język, - poziom: podstawowy / średni / zaawansowany,
 • KURSY I SZKOLENIA Kurs / szkolenie - znajomość programów, - program.

b. Dane Klientów / Kontrahentów / Dostawców usług realizowanych dla STALWART MANACUS będą przetwarzane w zakresie danych identyfikacyjnych, danych teleadresowych, nazwy firmy, NIP, REGON, PESEL, nr rachunku bankowego, danych identyfikacyjnych wskazanych przez Państwa pracowników / przedstawicieli, historii rozliczeń, danych dotyczących zawartej umowy i historii zrealizowanych usług. Podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne do zawarcia umowy i realizacji współpracy pomiędzy Administratorem, a Dostawcą / Odbiorcą usługi.

5. W jakim celu Państwa dane osobowe będą przetwarzane?

Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu:

a. realizacji usług w zakresie obszaru HR, w tym usługi rekrutacyjnej, doradztwa personalnego, Assessment Centre, Development Centre,
b. realizacji usług szkoleniowych, audytowych i doradczych,
c. przekazywania informacji handlowych dotyczących działalności Spółki,
d. prowadzenia korespondencji,
e. przedstawienia oferty usług świadczonych przez STALWART MANACUS,
f. podjęcia działań zmierzających do zawarcia umowy,
g. realizacji umowy,
h. marketingu produktów i usług oferowanych przez Administratora,
i. obsługi księgowej (np. wystawianie rachunków za wykonane usługi może wiązać się z przetwarzaniem danych osobowych, itd.),
j. ustalenia, dochodzenia ewentualnych roszczeń lub odszkodowań z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej i obrony przed takimi roszczeniami,
k. obsługi reklamacji,
l. prowadzenia analiz statystycznych,
m. przechowywania dla celów archiwalnych (dowodowych), w celu zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów,
n. inne działania, na które zostanie pozyskana Państwa, dobrowolna zgoda.

6. Na jakiej podstawie będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe?

Państwa dane osobowe, w zależności od celu, w jakim zostały pozyskane, będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) b) c) i f) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 roku (RODO):

a) art. 6 ust. 1 lit. a) RODO, tj. działania, na które została pozyskana Państwa dobrowolna zgoda, np. zgoda na rekrutację lub akceptacja Cookies na stronie internetowej https://www.stalwart-manacus.pl.

Jeżeli odpowiadają Państwo na ogłoszenie w sprawie aktywnej rekrutacji, Spółka przyjmuje, że podstawą przetwarzania danych zawartych w przesłanej przez Państwo aplikacji jest zgoda kandydata, która przejawia się przez działanie, polegające np. na przesłaniu Spółce dokumentów aplikacyjnych zawierających Państwa dane osobowe. Tak pozyskana zgoda nie dotyczy przyszłych rekrutacji, na które Kandydat musi czynnie wyrazić zgodę, którą odnotowujemy w systemie.

Wszelkie zgody na przetwarzanie danych osobowych można wycofać w dowolnym momencie korzystając z formularza kontaktowego.

b) art. 6 ust. 1 lit. b) RODO, tj. przetwarzanie konieczne jest do przygotowania i realizacji umowy o współpracy ze STALWART MANACUS.

c) art. 6 ust. 1 lit. c) RODO – tj. przetwarzanie jest niezbędne do realizacji obowiązków na ciążących na Spółce, takich jak prowadzenie rozliczeń finansowych, w tym podatkowych.

d) art. 6 ust. 1 lit. f) RODO – tj. przetwarzanie jest konieczne dla realizacji celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów Spółki STALWART MANACUS, takich jak:

 • prowadzenie korespondencji,
 • obsługa reklamacji,
 • ewentualna konieczność ustalenia, dochodzenia ewentualnych roszczeń cywilnoprawnych, odszkodowań i obrony przed takimi roszczeniami,
 • prowadzenie analiz statystycznych,
 • przechowywanie dla celów archiwalnych (dowodowych), w celu zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów.

7. Prawa osób, których dane dotyczą.

Jako Administrator danych osobowych, STALWART MANACUS zapewnia prawo do:

 • żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
 • przenoszenia danych,
 • wniesienia skargi do organu nadzorczego (tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych) jeżeli sądzą Państwo, że przetwarzanie dotyczących ich danych osobowych narusza przepisy RODO,
 • jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie Państwa zgody, Administrator zapewnia prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w określonym celu. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, które miało miejsce przed wycofaniem zgody.

8. Jak długo będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe?

 • Dane osobowe przetwarzane na podstawie umowy, będą przetwarzane przez okres konieczny do realizacji tejże umowy, a po jej zakończeniu przez okres wymagany przepisami prawa.
 • Dane osobowe mogą być również przetwarzane po zrealizowaniu celu, dla którego zostały pozyskane, jeżeli istnieje podstawa prawna do dalszego przetwarzania, na przykład:
  • przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze – np. przetwarzanie danych w celach związanych z prowadzeniem ksiąg rachunkowych, którego podstawą są przepisy o rachunkowości,
  • przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora – np. celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej,
 • Dane osobowe przetwarzane na podstawie zgody będą przetwarzane do czasu jej cofnięcia.

9. Czy przetwarzamy dane automatycznie?

Państwa dane osobowe będą przetwarzane w systemach informatycznych. Może to skutkować automatycznym przetwarzaniem danych osobowych.

10. Komu możemy przekazać Państwa dane osobowe?

Dane osobowe mogą być przekazywane głównie podmiotom zewnętrznym dostarczającym i wspierającym systemy teleinformatyczne naszej Spółki, dostawcom usług prawnych, doradczych, ubezpieczeniowych, audytowych czy rachunkowych, itp. Podmioty te będą przetwarzać Państwa dane jedynie na nasze zlecenie, na podstawie niezbędnych umów powierzenia przetwarzania danych oraz przy zapewnieniu przez te podmioty odpowiednich środków w celu ochrony danych. Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być tylko instytucje upoważnione z mocy prawa (np. Policja, prokuratura, sąd, itp.). Nie przekazujemy Państwa danych poza Unię Europejską.

11. Jak się z nami skontaktować w sprawie przetwarzania Państwa danych osobowych?

We wszystkich sprawach związanych z Państwa danymi osobowymi prosimy o kontakt wysyłając wiadomość korzystając z formularza kontaktowego.

12. Informacje końcowe.

W Serwisie www.stalwart-manacus.pl mogą pojawiać się linki do innych stron internetowych. Takie strony internetowe działają niezależnie od Serwisu i nie są w żaden sposób nadzorowane przez Serwis www.stalwart-manacus.pl. Strony te mogą posiadać własne polityki dotyczące prywatności oraz regulaminy, z którymi zalecamy się zapoznać.

STALWART MANACUS zastrzega sobie prawo do zmian w polityce ochrony prywatności serwisu, na które może wpłynąć rozwój technologii internetowej, ewentualne zmiany prawa w zakresie ochrony danych osobowych oraz rozwój naszego serwisu internetowego. O wszelkich zmianach będziemy informować w sposób widoczny i zrozumiały.

Cieszy nas fakt, że znaleźli Państwo czas dla Stalwart Manacus. Pozostajemy do Państwa dyspozycji.

Stalwart Manacus

Wrocław, Polska

ul. Mieszczańska 21/9, 50-201

Telefon: +48 509 660 343

Warszawa, Polska

ul. Lindleya 16, 02-013

Telefon: +48 509 660 343

Londyn, Anglia

Unit 13 The Redlands Business Centre, Coulsdon CR5 2HT
Telefon: +44 (0)208 763 9847